Privacybeleid

Privacybeleid Hartsave Leuken

Het privacybeleid van Hartsave Leuken (hierna te noemen HSL) in 8 uitgangspunten

 1. We hebben één klantendatabase en delen uw persoonsgegevens uitsluitend binnen HSL.
 2. We gebruiken uw persoonsgegevens uitsluitend voor het aanbieden van passende diensten en producten.
 3. We verstrekken uw persoonsgegevens niet aan derde partijen zonder geldige reden.
 4. We beveiligen onze ICT infrastructuur adequaat en monitoren de systemen pro actief.
 5. We verwerken niet meer persoonsgegevens dan nodig om u van dienst te kunnen zijn.
 6. We bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor uw gegevens zijn verkregen.
 7. We mogen zelf bepalen hoe lang we persoonsgegevens bewaren. Na afloop van een bewaartermijn verwijderen of anonimiseren we persoonsgegevens meteen.
 8. We respecteren uw privacy volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Privacy regels bezoekers van de website (hartsaveleuken.nl)

De Privacy regels voor bezoekers geldt voor iedereen die de website www.hartsaveleuken.nl bezoekt.

 1. Beheer
  De website  www.hartsaveleuken.nl staat onder beheer van de Stichting Hartsave Leuken (HSL).
 2. Gegevens van bezoekers
  Gegevens die voortkomen uit één of meer bezoeken aan www.hartsaveleuken.nl worden permanent bewaard, maar wel anoniem. De gegevens zijn niet te herleiden naar een persoon of organisatie.
  HSL zorgt voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens. 
 3. Cookies 
  HSL maakt geen gebruik van cookies om de functionaliteit van de website te optimaliseren.
 4. Vragen
  Bezoekers kunnen met hun vragen over Privacy regeling van www.hartsaveleuken.nl terecht bij HSL. De contactgegevens staan vermeld op de website die genoemd wordt in lid 1 van deze Privacy Policy.
 5. Disclaimer
  HSL is gerechtigd de inhoud van de Privacy regeling te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.

AVG Privacy

HSL is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Hartsave Leuken Tromplaan 23, 6004 EL Weert www.hartsaveleuken.nl De secretaris beheert  de persoonsgegevens van Stichting Hartsave Leuken. Contact via info@hartsaveleuken.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

HSL verwerkt persoonsgegevens als je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Wij verwerken geen andere persoonsgegevens.

Onze website en/of stichting heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@hartsaveleuken.nl  dan verwijderen wij deze informatie.

Het doel en grondslag waarop wij persoonsgegevens verwerken

HSL verwerkt jouw persoonsgegevens om contact met je te kunnen opnemen, telefonisch of via de mail in verband met het uitvoeren van onze dienstverlening en het aanmaken van een naamkaart met naam en nummer zodat je je aan kan melden bij Hartslag Nu

Geautomatiseerde besluitvorming

HSL maakt geen gebruik van geautomatiseerde verwerkingen/ besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van HSL) bij betrokken is. HSL gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: Excel voor gegevensopslag in een omgeving met beperkte toegang. Daardoor kunnen deze gegevens afgezonderd worden opgeslagen zonder  gevolgen voor betrokkene.

Bewaartermijn persoonsgegevens

HSL bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de eerder genoemde persoonsgegevens: 5 jaar of eerder op je verzoek tot verwijdering.

Delen van persoonsgegevens met derden

HSL verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. HSL blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies of vergelijkbare technieken

HSL gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door HSL en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@hartsaveleuken.nl  Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . HSL wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Beveiliging persoonsgegevens

HSL neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@hartsaveleuken.nl